Gebruikersvoorwaarden Financieel Vakweb


Als u zich aanmeldt als gebruiker van FinancieelVakWeb, stemt u automatisch ook in met de Algemene voorwaarden. Gebruiksvoorwaarden www.FinancieelVakWeb.nl

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Aanbieder: Edmond Halley Pensioenmanagement b.v.
Abonnee: Betalende gebruiker
Auteur: De expliciet als auteur bij www.FinancieelVakWeb geregistreerde leverancier van inhoudelijke informatie binnen de website www.FinancieelVakWeb.nl
FinancieelVakWeb: De website: www.FinancieelVakWeb.nl
FVW: De website: www.FinancieelVakWeb.nl
FVW boek: Een persoonlijk on-line boek dat een gebruiker met de boekfunctie binnen FVW heeft samengesteld
Gebruiker: Natuurlijk persoon die inlogt op de website www.FinancieelVakWeb.nl
Inloggegevens: Combinatie van unieke gegevens waarmee een gebruiker zich bij FinancieelVakWeb identificeert en waaraan diens gebruikersrechten en eventuele abonnementen zijn verbonden.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tussen aanbieder en gebruiker(s) en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en/of overeenkomsten, waarbij aanbieder diensten verleent zoals maar niet uitsluitend het ter beschikking stellen van informatie, ondersteuning, en/of het verrichten of laten verrichten van prestaties met betrekking tot FVW voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden waaronder inkoopvoorwaarden van de gebruiker maken geen deel uit van deze gebruiksvoorwaarden en binden aanbieder niet tenzij aanbieder deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. In dat geval blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 4. De gebruiksvoorwaarden zijn binnen FVW beschikbaar voor raadpleging. Indien een nieuwe versie beschikbaar komt geldt deze vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand en vervalt de vorige versie. Dit wordt op de FVW site voor elke gebruiker kenbaar gemaakt. Door het gebruiken van FVW stemt een gebruiker in met de vigerende gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3 Beschikbaarheid van FinancieelVakWeb

 1. Aanbieder stelt inhoud binnen de website www.FinancieelVakWeb.nl online via het internet beschikbaar voor gebruikers door het leveren van een niet exclusieve en niet overdraagbaar gebruiksrecht dat toegang tot de inhoud van FinancieelVakWeb biedt.
 2. Aanbieder streeft naar een voortdurend on-line beschikbaarheid van FVW maar garandeert deze niet.
 3. Bij een beschikbaarheid tijdens kantooruren (Van 8.00 uur 's ochtends tot 18.00 uur 's avonds) in enige kalendermaand van minder dan 80% van de tijd rekent aanbieder voor de dan volgende kalendermaand gebruiker geen kosten voor zijn abonnementen op (delen van) FinancieelVakWeb, tenzij er sprake is van overmacht aan de kant van aanbieder of wanneer de niet-beschikbaarheid niet is veroorzaakt door een gebrek in de dienstverlening van aanbieder. Indien FVW blijvend niet beschikbaar is wordt het abonnementsgeld dat in de periode dat FVW niet beschikbaar was tot aan bekendmaken van blijvende niet beschikbaarheid gerestitueerd.
 4. Aanbieder is geen schadevergoeding of boete verschuldigd indien FVW al dan niet tijdelijk niet of niet volledig voor gebru8ik beschikbaar is.
 5. Voor het bepalen van de beschikbaarheid in de tijd gelden de logfiles die bij aanbieder met betrekking tot beschikbaarheid worden aangehouden.
 6. Aanbieder kan de beschikbaarheid van FVW of een deel van FVW op de eerste dag van elke kalendermaand beëindigen, waarna eventuele openstaande saldo's met abonnees worden verrekend, alle FVW boeken aan de eigenaren van de betreffende FVW boeken in PDF formaat ter beschikking worden gesteld en alle abonnementen voor de beëindigde FVW delen zijn beëindigd.

Artikel 4 Het betrekken van derden bij het leveren van de dienst

 1. Aanbieder maakt gebruik van derden die als auteur informatie en/of diensten leveren binnen FinancieelVakWeb. Aanbieder spant zich in om de auteurs een hoogwaardige kwaliteit te laten realiseren en richt daar processen, procedures, instrumenten en overeenkomsten met de auteurs voor in.
 2. Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden die door auteurs worden verricht.

Artikel 5 Copyrights / gebruik en verspreiding van informatie

 1. Het is gebruiker of wie dan ook niet toegestaan FVW te integreren, in te bedden, of anderszins al dan niet ogenschijnlijk deel uit te laten maken van een andere dienst en/of al dan niet onder de naam FinancieelVakWeb, dan na schriftelijke toestemming van aanbieder. Bij geconstateerde overtreding verbeurt overtreder een onmiddellijk opeisbare boete van € 1000,- per overtreding voor elke dag dat de overtreding plaatsvond een en ander onverminderd alle verdere rechten van aanbieder, waaronder dat op nakoming en/of vergoeding van de overigens werkelijk door haar geleden schade.
 2. Het is gebruiker slechts toegestaan de informatie uit FVW voor persoonlijk gebruik in te zetten en/of eventueel uit FVW te exporteren waarbij als voorwaarde geldt dat de informatie slechts mag worden geëxporteerd in Portable Document Format middels de boekfunctie die in FVW (FVW boek) is opgenomen.
 3. Het is gebruiker toegestaan om informatie uit FVW slechts voor eigen gebruik te bewerken en verrijken met eigen informatie of met externe informatie, binnen door haar aangemaakte FVW boeken.
 4. Gebruiker importeert geen informatie in FVW waaronder maar niet uitsluitend een FVW boek op welke wijze dan ook waar een eigendomsrecht op rust. Gebruiker is aansprakelijk voor elke inbreuk op een eigendomsrechts op externe informatie die zij binnen FVW opneemt en al dan niet verspreidt, en vrijwaart aanbieder en auteurs van elke aanspraak en/of schade en alle binnen- en buitengerechtelijke kosten ter zake.
 5. Indien gebruiker externe informatie in haar FVW boek of op een andere plaats binnen FVW opneemt doet zij dat slechts met expliciete vermelding van auteur en bron en met inachtneming van lid 4 van dit artikel.
 6. Alle eigen informatie die een gebruiker op welke wijze dan ook toevoegt aan welk onderdeel van FVW dan ook wordt en blijft eigendom van aanbieder, ook nadat het gebruikerschap van gebruiker is beëindigd.
 7. Ingeval gebruiker door een derde wordt aangesproken op grond van een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht door een auteur van FVW, dan vrijwaart de betreffende auteur de abonnee voor de schade ter zake, mits de gebruiker aanbieder direct en onverwijld op de hoogte stelt van een dergelijke aanspraak en auteur in plaats van abonnee alle onderhandelingen of procedures jegens deze derde zal voeren en de gebruiker aan auteur alle mogelijke assistentie die haar redelijkerwijs gevergd kan worden zal geven daartoe. Deze vrijwaring vervalt indien gebruiker, in welke vorm dan ook, jegens deze derde aansprakelijkheid erkent. Voorts is gebruiker gehouden al die aanwijzingen van auteur na te komen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om enige schade, in verband met een aanspraak als hierboven genoemd, te verminderen of uit te sluiten. Aanbieder legt de verplichting tot deze vrijwaring de auteurs middels een overeenkomst tussen auteur en aanbieder vast.
 8. Het gebruiken en verspreiden van informatie afkomstig van andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend uit boeken of comments of discussies met of van andere gebruikers, is voor eigen rekening en risico van gebruiker en valt buiten de controlemogelijkheden en reikwijdte van aanbieder en/of auteurs.
 9. De inloggevens van gebruiker zijn strikt persoonlijk en mogen tenzij overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met aanbieder niet aan een of meerdere derde(n) ter beschikking worden gesteld op straffe van een direct verbeurde boete van Eur 1000,- per overtreding. Voor een abonnee geldt daarnaast dat zij indien zij haar inloggegevens aan een of meerdere derde(n) ter beschikking stelt het abonnementsgeld, dat degene bij wie de inloggegevens direct of indirect terecht komen en/of zijn gekomen verschuldigd zou zijn geweest indien deze zelf een abonnement op de FVW onderdelen had afgenomen die worden ontsloten met de van de abonnee verkregen inloggegevens, is verschuldigd.

Artikel 6 Reikwijdte, juistheid en actualiteit van opgenomen informatie en diensten

 1. Aanbieder streeft na om een breed aanbod van voor financiële dienstverleners relevante vakinhoudelijke informatie middels FVW ter beschikking te stellen maar streeft niet naar volledigheid en/of compleetheid. Gebruiker aanvaardt dat de informatie binnen FinancieelVakWeb onvolledig en incompleet is.
 2. De informatie binnen FVW is gebaseerd op beste weten en kunnen van auteurs en aanbieder, niettemin garanderen aanbieder en auteurs niet dat fouten ontbreken. Gebruiker aanvaardt dat de informatie binnen FVW fouten kan bevatten.
 3. Aanbieder streeft ernaar om de informatie binnen FVW binnen redelijke termijnen actueel te houden, niettemin kan informatie achterhaald zijn of nog niet met de nieuwste informatie zijn aangevuld. Gebruiker aanvaardt dat informatie binnen VFW verouderd kan zijn. Gebruiker weet dat informatie binnen FVW boeken niet door auteurs wordt onderhouden, ook niet als de originele brontekst binnen FVW wordt geactualiseerd of anderszins wordt aangepast.

Artikel 7 Abonnementen en contractsduur

 1. Gebruiker kan de functies en/of onderdelen waarvoor geen abonnement vereist is direct, zonder kosten en volledig gebruiken voor onbeperkte periode.
 2. Aanbieder kan beschikbaarheid van functies en/of onderdelen die op enig moment gratis waren inperken en/of slechts beschikbaar maken middels (aanvullende) abonnementen.
 3. Abonnees betalen per kalendermaand vooraf, voor toegang tot functies en/of onderdelen die met het betreffende abonnement zijn verbonden.
 4. Het abonnementsgeld kan slechts worden voldaan op één van de wijzen of de wijze die op de persoonlijke pagina van de gebruiker beschikbaar is gemaakt.
 5. Indien een abonnee gedurende de kalendermaand een abonnement afsluit, gelden de volledige abonnementskosten voor de betreffende kalendermaand. Direct na ontvangst van de betaling worden de onderdelen en/of functies waar een abonnement op is genomen voor de abonnee beschikbaar gemaakt.
 6. Een abonnement is op elk moment door de abonnee te beëindigen. Per eerstvolgende dag van de volgende kalendermaand eindigt dan de betalingsplicht en de toegang tot de functies en/of onderdelen waar het opgezegde abonnement toegang toe gaf, inclusief eventueel aangemaakte FVW boeken.

Artikel 8 Privacy en beveiliging

 1. Persoonlijke gegevens die binnen FVW worden opgeslagen, zijn tegen toegang door derden beveiligd. Aanbieder is slechts aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van falen van deze beveiliging indien deze niet wordt veroorzaakt doordat een derde een kunstgreep toepaste om de beveiliging te omzeilen en voor zover de host en/of bouwer van het systeem hiervoor aansprakelijk en verzekerd is.
 2. Door gebruiker ingevoerde persoonlijke gegevens worden gebruikt ten behoeve van administratie en toegangsbeheer door aanbieder en het verstrekken van informatie aan gebruiker.
 3. Door gebruiker ingevoerde persoonlijke gegevens worden zonder schriftelijke toestemming van gebruiker niet aan andere gebruikers of andere derden ter beschikking gesteld voor welk doel dan ook op straffe van een direct verbeurde boete van € 1.000 per overtreding, tenzij aanbieder of auteur hier juridisch toe verplicht is of wordt.
 4. Door gebruiker aan een FVW boek toegevoegde gegevens worden niet aan andere gebruikers of andere derden beschikbaar gesteld dan na uitdrukkelijke toestemming van gebruiker.
 5. Door gebruiker ingevoerde reacties of informatie die er vanuit de functionaliteit van FVW kenbaar op gericht is om met anderen te delen wordt binnen FVW aan anderen beschikbaar gesteld. Het is aanbieders en auteurs toegestaan om deze reacties of informatie pas zichtbaar te maken voor anderen na goedkeuring of aanpassing. Eventuele aanpassing vindt slechts plaats onder vermelding dat de oorspronkelijke informatie of reactie van gebruiker is aangepast.
 6. Aanbieder of auteur zal op verzoek van gebruiker diens eerder geplaatste reacties of informatie zo snel mogelijk maar binnen redelijke termijn uit FVW verwijderen.
 7. Gebruiksgedrag kan op gebruikersnivo worden vastgelegd en wordt daarbij tegen toegang door onbevoegden beveiligd.
 8. Aanbieder of auteur kan dit gebruiksgedrag monitoren en dan slechts ten behoeve van analyse ten behoeve van verbetering van de functionaliteit of inhoud van de website of opleidingen die FVW gebruiken.
 9. Gegevens over of analyses van gebruikersgedrag worden niet in tot een specifieke gebruiker herleidbare vorm aan anderen dan aanbieder of auteurs ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van gebruiker op straffe van een direct verbeurde boete van € 1.000 per overtreding tenzij aanbieder of auteur hier juridisch toe verplicht is of wordt.
 10. In het kader van coaching of begeleiding bij studie kan een gebruiker, wanneer deze functionaliteit binnen FVW beschikbaar wordt, een trainer tot deze gebruiksinformatie en analyses toegang geven.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van aanbieder voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit of samenhangende met gebruik van de website www.financieelVakWeb.nl is, afgezien van opzet, uitgesloten.
 2. Zoals in artikel wordt beschreven wordt de informatie binnen FVW met zorg samengesteld. Niettemin aanvaardt aanbieder geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie binnen FVW, door wie of van welke aard dan ook, behoudens bij opzet.
 3. Indien aansprakelijkheid zou ontstaan uit handelen of nalaten van een auteur is aanbieder slechts aansprakelijk voor zover auteur hiervoor aansprakelijk en verzekerd is.

Artikel 10 Tarieven

 1. De abonnementsbedragen zijn exclusief BTW.
 2. De prijzen voor een abonnement worden per kalendermaand vastgesteld.
 3. Abonnee kan elke kalendermaand zijn abonnement opzeggen of wijzigen, met inachtneming van artikel 7.
 4. Indien een abonnee zijn abonnementen definitief opzegt terwijl hij voor meerdere kalendermaanden vooruit heeft betaald, ontvangt hij het nog beschikbare saldo op zijn verzoek zo snel mogelijk maar binnen een redelijke termijn terug.
 5. De tarieven per abonnement gelden zoals die op FVW zijn vermeld, tenzij er in een schriftelijke overeenkomst afwijkende afspraken ter zake zijn gemaakt.

Artikel 11 Geschillen

In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.