Wikiresultaten voor 'R'


Re-integratie

Re-integratie betekent: de terugkeer in het arbeidsproces van werkloze, arbeidsgehandicapte en arbeidsongeschikte werknemers bewerkstelligen. Dit start op het moment van de ziekmelding.  Als het herstel heeft plaatsgevonden zal er een... [Lees verder]


Re-integratie instrumenten

In verschillende wetten zijn re-integratie instrumenten opgenomen met als doel de deelname aan het arbeidsproces te bevorderen voor mensen met een ziekte of handicap. Er zijn voorzieningen en tegemoetkomingen voor de... [Lees verder]


Re-integratiebedrijf

Een re-integratiebedrijf ondersteunt een werkloze of deels arbeidsgeschikte werknemer bij het hervatten van werk. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit scholing, sollicitatietraining of beroepskeuzetesten. Inkomensverzekeraars nemen via hun schadeafdeling vaak diensten af van... [Lees verder]


Re-integratiebeleid

Dit zijn alle activiteiten die de werkgever en werknemer ondernemen om de re-integratie (zowel spoor 1 als spoor 2) van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer te bevorderen. Hiervoor kunnen re-integratie instrumenten worden ingezet. Als een werknemer niet... [Lees verder]


re-integratieverslag

Een werkgever houdt bij wat er tijdens de periode van verplichte loondoorbetaling bij ziekte aan re-integratieactiviteiten wordt ondernomen. Deze activiteiten worden vastgelegd in een re-integratieverslag. In het re-integratieverslag worden verder de... [Lees verder]


Reageren op een vermoeden van fraude

Als je signalen hebt gekregen dat er sprake van fraude zou kunnen zijn is het je verantwoording om daar professioneel op te reageren. Soms weet je zeker dat er sprake... [Lees verder]


Rebalancen

Rebalancen is het corrigeren van de verhoudingen binnen een vermogen dat is belegd op basis van strategische asset allocatie. Als een van de beleggingscategorieën beter presteert dan een andere, neemt het... [Lees verder]


Recessie in de economie

De recessie is een van de fases in de economische cyclus. Bij een recessie loopt de groei van de economie terug. Het CBS noemt de economische fase een recessie als... [Lees verder]


Recht op een Ziektewetuitkering

In bijzondere gevallen betaalt de werkgever niet het loon door bij ziekte, maar is er recht op een Ziektewetuitkering. Dat is het geval als een werknemer; onder de no-riskpolis valt; ziek wordt door... [Lees verder]


Rechten levensverzekeringen

Partijen die een rol spelen bij een levensverzekering zijn: De verzekeraar is de rechtspersoon met wie de verzekeringnemer de overeenkomst afsluit. De verzekeringnemer is de contractant en bepaalt de looptijd van de verzekering, kan de... [Lees verder]


Rechten werknemer bij uitdiensttreding vanuit de Pensioenwet

In de Pensioenwet zijn 5 rechten voor de werknemer opgenomen voor behoud van pensioenaanspraken bij beëindiging van het dienstverband: De werknemer kan volgens artikel 54 Pensioenwet binnen 9 maanden na datum uitdiensttreding een verzoek bij... [Lees verder]


Rechtsbijstandverzekeringen

Het doel van een rechtsbijstandverzekering is het verlenen van juridische hulp. Vanwege de vele verschillende terreinen waarvoor juridische hulp kan worden gevraagd is er geen sprake van één rechtsbijstandverzekering, maar... [Lees verder]


Rechtsbijstandverzekeringen: bedrijfsrechtsbijstandverzekering

De bedrijfsrechtsbijstandverzekering is een vorm van een rechtsbijstandverzekering. Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt ondernemers rechtshulp voor geschillen die ontstaan rond de bedrijfsvoering. Dat kunnen: geschillen zijn waar zij zelf direct bij zijn betrokken, zoals geschillen met... [Lees verder]


Rechtsbijstandverzekeringen: gezinsrechtsbijstandverzekering

De gezinsrechtsbijstandverzekering is een vorm van een rechtsbijstandverzekeringen. Een gezinsrechtsbijstandverzekering bestaat meestal uit een aantal onderdelen (modules) die dekking biedt bij: Verhaalsrechtsbijstand; Strafrechtsbijstand; Arbeidsrechtelijke rechtsbijstand; Rechtsbijstand op het terrein van sociale wetgeving, burenrecht en erfdienstbaarheden; Rechtsbijstand bij contractuele geschillen; Rechtsbijstand... [Lees verder]


Rechtsbijstandverzekeringen: motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering

De motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering is een vorm van een rechtsbijstandverzekering. Een motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering biedt de klant dekking voor geschillen rond het verzekerde motorrijtuig bij: het verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke derde; de strafrechtelijk vervolging wegens een... [Lees verder]


Rechtsfeit

Situatie of gebeurtenis waar een wet een juridische consequentie (rechtsgevolg) aan verbindt . [Lees verder]


Rechtsgevolg

Het rechtsgevolg is het juridisch recht dat, of de juridische verplichting die, de wet aan een rechtssubject toekent op het moment dat een rechtsfeit zich voordoet. Wanneer het rechtsfeit zich voordoet, ontstaat... [Lees verder]


Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een in de wet specifiek beschreven instelling of groep mensen die de wet als rechtssubject aanmerkt. [Lees verder]


Rechtssubject

Een rechtssubject is een juridische entiteit die drager van rechten en plichten kan zijn. De juridische enititeit kan zijn: een natuurlijk persoon een rechtspersoon [Lees verder]


Rechtstreekse verkoop door banken en verzekeraars

Bij rechtstreekse verkoop wordt de klant rechtstreeks door banken en verzekeraars benaderd, zonder tussenkomst van derden. Rechtstreekse verkoop kan door middel van direct writing of via een eigen kantorennet. Omdat er... [Lees verder]


Rechtstreekse verkoop of verkoop via bemiddeling

Producten die banken en verzekeraars rechtstreeks verkopen, zijn meestal eenvoudige producten. Deze producten zijn over het algemeen standaardproducten waarover voldoende informatie te vinden is via folders en productinformatie. Vaak kan... [Lees verder]


Reductiefactor

Ingaande 1 januari 2007 is de WGA aangepast voor werknemers die meer verdienen dan het maximum dagloon. Hierdoor is het ook voor mensen met een hoger inkomen lonend om (meer)... [Lees verder]


Reëel rendement

Het reële rendement is het rendement gecorrigeerd voor inflatie. Het reële rendement  houdt rekening met het gemiddelde inflatiepercentage van de periode waarover het rendement is berekend. Het reële rendement kan je... [Lees verder]


Referte-eis

De referte-eis (wekeneis) houdt in dat een werknemer, om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering of een loongerelateerde uitkering op grond van de WGA, in de 36 weken voorafgaand aan de... [Lees verder]


Regeling looncomponenten en arbeidsduur

De Regeling looncomponenten en arbeidsduur regelt voor de transitievergoeding dat periodes van verlof, staking of ziekte geen invloed hebben op de arbeidsduur van een werknemer die geen vaste arbeidsduur heeft. In... [Lees verder]


Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

De Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling geeft een nadere uitwerking van de Pensioenwet. [Lees verder]


Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Werkgevers en werknemers zijn in de eerste twee ziektejaren na de ziekmelding verantwoordelijk voor de re-integratie. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten werkgevers en werknemers zich aan een aantal regels houden voor de re-integratie. In... [Lees verder]


Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

De Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever is vergelijkbaar met de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor werknemers met een werkgever. In de regeling zijn de stappen opgenomen... [Lees verder]


Regels met niet bancaire eigenwoningfinanciering aangescherpt door inlichtingenplicht

Twee mogelijke alternatieven voor een bancaire eigenwoningfinanciering zijn: Hypothecaire lening bij de eigen BV Een hypothecaire lening bij de eigen BV is een alternatief voor financiering van een bancaire eigenwoningfinanciering. De BV... [Lees verder]


Registergoederen

Registergoederen zijn goederen die zijn opgenomen in een register: onroerende zaken  geregistreerde schepen en vliegtuigen zakelijke rechten zoals erfpachtrecht  Voor overdracht of vestiging van een hypotheekrecht op registergoederen is inschrijving door de notaris in de daarvoor bestemde... [Lees verder]


Reikwijdte van art 4:23 Wft

De wettelijke advieseisen zijn vastgelegd in atikel 4:23 Wft. Niet alle financiële adviezen vallen onder de reikwijdte van dit artikel. Niet alle financiele adviezen hoeven dus te voldoen aan deze eisen. De... [Lees verder]


Rekening-courant

Het begrip rekening-courant heeft verschillende betekenissen. Een rekening-courant-verhouding tussen vennootschap en vennoot is de vordering of schuld die een vennoot heeft tegenover zijn/de vennootschap, buiten de inbreng van het kapitaalsaandeel.... [Lees verder]


Rekenrente

De rekenrente is een fictief rentepercentage dat levensverzekeraars hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen. Pensioenfondsen moeten hun berekeningen op basis van de marktrente uitvoeren. [Lees verder]


Rendement

Rendement is een wijziging in het vermogen die een klant bereikt door zijn vermogen een bepaalde periode aan een andere partij ter beschikking te stellen. Er zijn verschillende soorten rendement.  Bij beleggen... [Lees verder]


Rendement van een spaarproduct

De hoogte van de rentevergoeding bepaalt het rendement van het spaarproduct. De rentevergoeding kan vast of variabel zijn. Bij een vaste rente staat de rente vast gedurende de vooraf overeengekomen spaarperiode. Bij een... [Lees verder]


Rendementsgrondslag sparen en beleggen

De rendementsgrondslag sparen en beleggen is de waarde van het vermogen (bezittingen -/- schulden) op 1 januari van een kalenderjaar, na aftrek van het heffingvrije vermogen. Tot 2016 kwam ook de ouderentoeslag... [Lees verder]


Renseigneren

Renseignering is de wettelijke verplichting  tot het verstrekken van bepaalde voorgeschreven gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst door verzekeraars. Dit kan worden gedaan door de  acceptatieafdeling.  [Lees verder]


Rentabiliteit: hoe winstgevend is het bedrijfskapitaal?

Om inzicht in de financiele positie van de onderneming te krijgen kan de adviseur kengetallen berekenen. De rentabiliteit geeft inzicht in de mate waarin het bedrijfskapitaal rendabel kan worden gemaakt. De... [Lees verder]


Rente

Rente kan twee betekenissen hebben. Periodieke uitkering Intrest Rente is één van de vijf begrippen die nauw samenhangt met economische groei. [Lees verder]


Renteaftrek mogelijk bij lineaire of annuïtaire hypotheekvormen

Door de afspraken in het woonakkoord komen sinds 2013 alleen nieuw te sluiten hypotheken met een verplichte aflossing tijdens de looptijd in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek in box 1. De volgende hypotheekvormen hebben een verplichte... [Lees verder]


Renterisico

 Het renterisico het risico dat de waarde van een belegging daalt als de marktrente hoger wordt. In het kader van deze opleiding kan je de volgende vormen van renterisico benoemen: renterisico van een... [Lees verder]


Renterisico bij ingang uitkering pensioen of lijfrente

Het renterisico bij pensioen of lijfrente is het risico dat de marktrente, waarmee de verzekeraar  in het tarief rekent, op de einddatum van een contract anders is dan bij aanvang van het contract.... [Lees verder]


Rentestandkorting

Rentestandkorting is 1 van de 6 winstdelingsvormen bij collectieve pensioencontracten.De verzekeraar vergoedt in één keer (bij aanvang van het contract) een deel van het rendement dat hij vermoedelijk tijdens de contractduur... [Lees verder]


Rentetermijnstructuur

De nominale rentetermijnstructuur is de rente die pensioenfondsen moeten gebruiken bij het berekenen van hun technische voorzieningen. Deze rente wordt gepubliceerd door DNB. Voor looptijden tot en met 20 jaar wordt de rente vastgesteld op... [Lees verder]


Rentevoordeel personeelslening eigen woning is belast

Als een werknemer een personeelslening heeft met een lagere rente dan de marktrente voor een vergelijkbare lening, dan is deze korting fiscaal in de loonbelasting. Is de lening een eigenwoningschuld,... [Lees verder]


Rentevormen

De wijze waarop het rentepercentage van de geldlening wordt bepaald. Rente vormen in de praktijk zijn onder andere de vaste of variabele rente. [Lees verder]


Reproduceerbaar vastleggen van het advies

Naast de wettelijke eisen die aan het advies worden gesteld, zijn er ook eisen met betrekking tot de vastlegging van dat advies. Als adviseur ben je verplicht om je advies en... [Lees verder]


Reserveringsruimte

De reserveringsruimte is de ongebruikte jaarruimte uit de zeven voorafgaande jaren. Door het gebruik van de reserveringsruimte kan een belastingplichtige alsnog een extra premie in aftrek brengen op zijn inkomen.... [Lees verder]


Respijttermijn

Als de verzekeringnemer zich na de afgifte van de polis bedenkt en de verzekeringsovereenkomst niet aan wil gaan, kan hij de verzekering binnen een bepaalde termijn met terugwerkende kracht opzeggen. Dit wordt de... [Lees verder]


Restbegunstiging ook in eigen beheer mogelijk

Een van de  fiscale spelregels rondom eigen beheer is restbegunstiging. De voorwaarden voor restbegunstiging zijn gelijk aan die van een gewone werknemer. Pensioen mag in beginsel alleen toekomen aan de werknemer (in... [Lees verder]


Restschuld

Een restschuld ontstaat als een eigen woning met verlies wordt verkocht.  [Lees verder]


Restschuldfinanciering: verlenging renteaftrek restschulden van 10 naar 15 jaar

De rente over de restschuld die overblijft na de verkoop van een woning wordt langer aftrekbaar. De periode wordt verlengd van tien naar vijftien jaar. De schuld verhuist van box... [Lees verder]


Restverdiencapaciteit

Een zieke werknemer heeft, na zijn ziekmelding, 104 weken lang recht op loondoorbetaling bij ziekte. Na deze periode volgt de WIA beoordeling waarbij door een arbeidsdeskundige wordt onderzocht of de werknemer recht heeft op een uitkering vanuit... [Lees verder]


Retentievergoeding

Een retentievergoeding is een extra vergoeding die een onderneming aan een werknemer toekent met als specifiek doel om iemand te behouden voor de organisatie. De mogelijkheden voor het verstrekken van een retentievergoeding aan... [Lees verder]


Retourprovisie

Retourprovisies ontvangt een effectenhandelaar van een beleggingsonderneming wanneer een beleggingsonderneming namens de belegger aan de effectenhandelaar opdracht geeft om orders uit te voeren.  [Lees verder]


Revisierente

Revisierente is een boete van 20% die de fiscus oplegt als een verzekeringnemer een fiscaal niet toegestane handeling uitvoert bij een lijfrenteverzekering of een pensioenaanspraak. De hoogte van de boete bedraagt 20%... [Lees verder]


RI&E

RI & E is de afkorting voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. [Lees verder]


Ringfencing

Ringfencing bij een APF houdt in dat de APF verschillende pensioenvermogens afgescheiden van elkaar beheert. Een APF kan zo verschillende collectiviteitkringen uitvoeren, zonder dat de vermogens van die collectiviteitkringen elkaar beïnvloeden. DNB vereist dat... [Lees verder]


Risico

De kans dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet en dat die gebeurtenis een bepaald gevolg heeft (impact).  In het risico management wordt geen onderscheid gemaakt tussen een positief of een negatief gevolg. Maar... [Lees verder]


Risico Inventarisatie en Evaluatie

Een van de onderwerpen om te komen tot verzuimbeperking (preventie) is de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Dit is opgenomen in de Arbowet. Sinds 1994 zijn werkgevers wettelijk verplicht om een RI&E... [Lees verder]


Risico on top bij beschikbare premiestaffel 2

Risico on top houdt in dat de pensioenuitvoerder bij staffel 2 van de beschikbare premiestaffels het nabestaandenpensioen voor de pensioendatum extra verzekert tegen een risicopremie  Staffel 2 verzekert het ouderdomspensioen en een... [Lees verder]


Risico van de bank: Valutarisico

Als een bank tegoed aanhoudt in andere landen is er een risico dat de koers van de betreffende muntsoort daalt ten opzichte van de euro. Dit betekend dat de hoofdsom... [Lees verder]


Risico's bank bij aantrekken en uitzetten van gelden

Risico's bij het aantrekken en uitzetten van gelden zijn: renterisico liquiditeitsrisico valutarisico [Lees verder]


Risico's bij beleggen

Bij beleggen kan men verschillende risico's onderscheiden: marktrisico renterisico kredietrisico liquiditeitsrisico valutarisico     [Lees verder]


Risico's individuele waardeoverdracht voor de werkgever

De werkgever loopt bij individuele waardeoverdracht 2 risico's: kosten die de pensioenuitvoerder in rekening brengt voor de uitvoering van de individuele waardeoverdracht; bij een uitkeringsovereenkomst: bijbetaling van het verschil tussen het standaardtarief en... [Lees verder]


Risico's individuele waardeoverdracht voor de werknemer

De werknemer die akkoord gaat met de opgave van de nieuwe pensioenuitvoerder, en definitief kiest voor waardeoverdracht van het pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder loopt drie risico's: verschil in nabestaandenpensioen tussen de oude... [Lees verder]


Risicoaansprakelijkheid

Risicoaansprakelijkheid is een van de vormen van aansprakelijkheid vanuit de wet. Dit  houdt in dat het er niet om gaat of iemand schuld heeft aan de onrechtmatige daad, maar dat aansprakelijkheid... [Lees verder]


Risicobeperking door onderbrengen pensioen bij verzekeraar

Door zijn pensioen bij een verzekeraar onder te brengen, beperkt de DGA de volgende risico's: kortleven; langleven; echtscheiding; arbeidsongeschiktheid. [Lees verder]


Risicobereidheid

Risicobereidheid is een van de vijf onderdelen van een klantprofiel die de adviseur moet onderzoeken bij een klant die hij advies geeft inzake een financieel product. De adviseur onderzoekt of de klant... [Lees verder]


Risicomanagement | Inleiding

Risicomanagement (in het het veelgebruikte Engels: Risk management), bestaat uit twee delen: risico managen. Als we ze samen nemen zie je al gauw waar risico management over gaat in de kern: Het ontdekken van... [Lees verder]


Risicometer

Een risicometer geeft het risico aan van de beleggingen in een risicoprofiel. Dit risico is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement.  De AFM heeft een gestandaardiseerde grafische weergave ontwikkeld voor de risicometer.... [Lees verder]


Risicometer Beleggen

De Risicometer Beleggen is een Risicometer die op de markt is gebracht door een aantal aanbieders van beleggingsdiensten. Het doel van deze Risicometer Beleggen is dat particuliere beleggers beter verschillende risicoprofielen van beleggingsportefeuilles van... [Lees verder]


Risicopremie

De risicopremie is het deel van de premie voor een levensverzekering, dat nodig is voor de dekking van het overlijdensrisico. [Lees verder]


Risicoprofiel van een beleggingsfonds

Een risicoprofiel van een beleggingsfonds is de wijze waarop een belegginginstelling de beleggingen spreidt over de verschillende beleggingscategorieën met een daarbij behorend risico.  Meestal verdeelt het beleggingsfonds de beleggingen in de... [Lees verder]


Risicoprofiel van een klant bij beleggen

Onderdeel van een klantprofiel bij beleggen is het risicoprofiel. In dit risicoprofiel bepaalt de belegger van de klant: de risicotolerantie de risicobereidheid  Bij het bepalen van dit risicoprofiel speelt de emotie van de klant een belangrijke rol. Op basis van... [Lees verder]


Risicotolerantie bij beleggen

De risicotolerantie is een van de onderdelen van het risicoprofiel bij beleggen van een klant. Risicotolerantie houdt in dat de klant een bepaald afgewogen risico bij een financieel product vanuit zijn financiële positie... [Lees verder]


Risicotolerantiemodel

Het risicotolerantiemodel is een model waarbij men op basis van 4 scenario's kan weergeven hoe het belegd vermogen zich kan ontwikkelen. Op basis van deze scenario's kan de adviseur berekenen... [Lees verder]


Risicoverzekering

Een risicoverzekering is een levensverzekering die tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde persoon. In diverse situaties wordt gebruik gemaakt van risicoverzekeringen, bijvoorbeeld bij het nabestaandenpensioen en bij... [Lees verder]


Risicoverzekering op opbouwbasis

Bij een overlijdensdekking op opbouwbasis bouwt de verzekerde in de polis waarde op. Dat betekent dat, ook nadat de verzekering premievrij is gemaakt, de verzekering nog steeds een waarde vertegenwoordigt. [Lees verder]


Risque professionel

Het risico om door arbeid of arbeidsomstandigheden, zoals een beroepsziekte, ziek en/of arbeidsongeschikt te raken. Dit is een van de twee oorzaken van een ziekmelding. Binnen ziekteverzuim zijn twee categorieën te onderscheiden:... [Lees verder]


Risque social

Het risico om in de privésfeer ziek en/of arbeidsongeschikt te raken. Dit is een van de twee oorzaken van een ziekmelding. Binnen ziekteverzuim zijn twee categorieën te onderscheiden: werkgerelateerd verzuim (risque... [Lees verder]


Roy-data

Roy-data is de naam van de royementsverklaringen-database voor de verzekeringsmarkt van motorrijtuigen, waarin de royementsgegevens met een royementsdatum vanaf 1 september 2007 zijn opgenomen. Alles over Roy-data is opgenomen in... [Lees verder]


Rubriek A

De (hoogte van de) premie van een AOV hangt af van een aantal premiebepalende factoren. Eén van deze factoren zijn de verzekerde rubrieken. Met rubriek A wordt aleen het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid verzekerd.... [Lees verder]


Rubriek B

De (hoogte van de) premie van een AOV hangt af van een aantal premiebepalende factoren. Eén van deze factoren zijn de verzekerde rubrieken. Met rubriek B wordt de arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar verzekerd. Het bedrag dat... [Lees verder]


Ruilvoet

De ruilvoet geeft de verhouding aan tussen de waarde van de verschillende uitruilopties, en beschrijft hoeveel van optie X moet worden ingeruild om hoeveel van optie Y te krijgen. De... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.