Wikiresultaten voor 'Z'


Z-score

De beleggingsprestaties van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen worden jaarlijks getoetst met behulp van de zogenoemde z-scores en performancetoetsen. De z-score is een maatstaf die weergeeft wat de beleggingsresultaten van een pensioenfonds... [Lees verder]


Zakelijk

Een betrekking tot een bedrijf of zaak. [Lees verder]


ZBO

Een werkgever die WGA eigen risicodrager (WGA eigen risicodragen) is wordt beschouwd als een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO). Hiermee kan een werkgever, net zoals het UWV, een sanctie toepassen in het geval dat... [Lees verder]


Zekerheid verschaffen ten behoeve van een derde

Zekerheid verschaffen ten behoeve van een derde wil zeggen dat een onderpand, in de vorm van een woning, als zekerheid voor een verplichting geldt.   [Lees verder]


Zekerheid voor verstrekking financiering

Een waarborg en mogelijkheid van dekking of onderpand in geval een debiteur zijn verplichtingen behorend bij een geldlening niet nakomt. Een voorbeeld van zekerheid is: Woning Verpande spaargelden   [Lees verder]


Zes kwaliteitseisen voor financiële dienstverleners

Bij een vergunningaanvraag toetst AFM financiële dienstverleners aan de volgende zes kwaliteitseisen: Betrouwbaarheid; Deskundigheid en vakbekwaamheid; Financiële zekerheid; Eerlijke en integere bedrijfsvoering; Zorgplicht; Transparantie. Ook nadat de vergunning is verkregen moet een financieel dienstverlener aan deze eisen voldoen. Op 7... [Lees verder]


Zez

Zez is de afkorting van Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen. [Lees verder]


Ziekmelding

Een werknemer kan zich ziek melden. De ene werknemer sneller dan de ander. Dit kan onder andere liggen aan verzuimbehoefte, verzuimgelegenheid of situationele arbeidsongeschiktheid. Er is een werknemer alles aan... [Lees verder]


Ziekte

Er zijn vele manieren om het woord ziekte te omschrijven. In dit verband wordt het begrip ziekte beperkt tot de relatie met werk. Een werknemer is ziek als hij door... [Lees verder]


Ziekteverzuim

Ziekteverzuim ontstaat zodra een werknemer verzuimt om te werken omdat hij daar door ziekte niet toe in staat is, en een ziekmelding doet. Het gemiddelde ziekteverzuim ligt in Nederland al enkele... [Lees verder]


Ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een werknemersverzekering. Sinds de invoering van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever  is de oorspronkelijke doelstelling van de Ziektewet gewijzigd. Het is een vangnet geworden voor zieke werknemers die... [Lees verder]


Ziektewet eigen risicodragen

In de Wet financiering sociale verzekeringen is geregeld dat werkgevers de mogelijkheid hebben eigen risicodrager te worden voor de Ziektewet. Werkgevers worden dan risicodrager voor de werknemers voor wie geen... [Lees verder]


Ziektewet eigenrisicodragersverzekering

Een werkgever kan er voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Voor dit risico kan hij een inkomensverzekering afsluiten: de eigenrisicodragersverzekering.  [Lees verder]


Ziektewet premiedifferentiatie

Werkgevers betalen vanaf 2014 een aparte premie voor de Ziektewet. Het is daarbij van belang hoe groot een werkgever is. Hoe groter een werkgever is, hoe meer hij opdraait voor... [Lees verder]


Zorginstituut Nederland

De overheid heeft de opzet om het toezicht op de kwaliteit in de zorg efficiënter te maken en te stimuleren dat de kwaliteit van de zorg verbetert. Om dit te doen is... [Lees verder]


Zorgplicht beleggen: gerechtelijke uitspraken 2013

In 2013 zijn diverse uitspraken over zorgplicht bij beleggen gedaan. Een selectie: Hoge Raad 8 februari 2013 De zorgplicht van de financieel adviseur is omvangrijker dan de onderzoeksplicht van de particuliere klant... [Lees verder]


Zorgplicht: inleiding

Zorgplicht is één van de zes kwaliteitseisen die de AFM aan financieel dienstverleners stelt. Zorgplicht in de financiële dienstverlening betekent kort gezegd dat financieel dienstverleners altijd zorgvuldig om moeten gaan met de belangen... [Lees verder]


Zorgverzekering; vergoeding naturapolis 2015

Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg onder een naturapolis. De betreffende zorgverzekering had voor niet-gecontracteerde zorg een vergoeding van 50% van de zorgkosten in de voorwaarden staan. In verband met een tegen een zorgverzekeraar... [Lees verder]


Zorgverzekeringen: de verschillende soorten

Er zijn diverse soorten zorgverzekeringen Naturapolis Restitutiepolis [Lees verder]


Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die per 01-01-2006 in werking is getreden. De wet verplicht mensen, die op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de daarop gebaseerde regelgeving... [Lees verder]


Zuiver aanvaarden van een nalatenschap

Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap is een van de vormen van het aanvaarden van een nalatenschap. Het houdt in dat de erfgenaam het nagelaten vermogen van de erflater zonder beperkingen... [Lees verder]


Zuivere lijfrente

Een zuivere lijfrenteverzekering is een direct ingaande of uitgestelde lijfrente waarbij de hoogte van de lijfrentetermijnen bij aanvang van de overeenkomst al vast staat. Ook staat al vast wie het... [Lees verder]


Zuivere premieovereenkomst

De zuivere premieovereenkomst is één van de drie door de fiscus benoemde vormen van premieovereenkomsten. Bij een zuivere premieovereenkomst belegt de pensioenuitvoerder de beschikbaar gestelde premie tot aan de pensioendatum van de werknemer. De werknemer... [Lees verder]


Zvw

Zvw is de afkorting van Zorgverzekeringswet. [Lees verder]


ZW

ZW is de afkorting van Ziektewet. [Lees verder]


ZW-uitkering

Na een ziekmelding kan de werknemer recht hebben op Ziektewet (ZW). Een werknemer die ziek uit dienst gaat valt niet meer onder de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Er is recht... [Lees verder]


Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg. Zwangerschapsverlof houdt in dat een vrouw die een kind verwacht, tussen de zes en vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum recht... [Lees verder]


Zwart geld circuit

Het zwarte geld circuit is een deel van de zogenaamde informele economie. Ofwel activiteiten, betalingen, transacties en daaruit voortvloeiende inkomsten of vermogen, waarbij niet voldaan wordt aan geldende wet- en... [Lees verder]


ZZP

Een Zelfstandige zonder Personeel (ZZP-er) is een persoon die arbeid verricht zonder arbeidsovereenkomst als basis bij een werkgever. Daarom wordt een zzp'er niet gezien als werknemer. Hij of zij verricht... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.